Skip to main content

Historisch overzicht van V.V. De Schäöpkes.

Voor de oprichting van V.V. “De Schäöpkes” moeten we in feite terug naar november 1962. het Groenewoud was toen nog een jonge wijk en het gevaar dat de wijk in buurtschappen uiteen zou vallen was zeker niet denkbeeldig.
Een toendertijd gehouden “Ceciliafeest” van het kerkelijke zangkoor, was een geweldig succes en mede op initiatief van de toenmalig pastoor van Hees is er toen het idee geopperd om zoiets ieder jaar te doen.
Ieder jaar een groot feest waarop alle bewoners van het Groenewoud bij elkaar konden komen.
Al gauw wordt er besloten om het een en ander in the Vastelaovundj-sfeer te laten plaatsvinden, dan zijn de mensen meer uitgelaten en wordt er eerder een band gesmeedt. Zo gezegd, zo gedaan.
Diverse personen zijn benaderd geworden en al op 23 november gingen ze oficieel van start als vastelaovundj vereneging “de Dorstige Schapen” en wordt Sef Fiddelers, op het eerste Schaapjesbal, in zaal ROFESTA op de Biest uitgeroepen als landheer 1963.
Na een seizoen te hebben gedraaid vonden ze het om allerlei redenen toch beter om de naam te veranderen in V.V. “de Schäöpkes” en zo heten we nu nog altijd.

Hoe komen we aan de naam Schäöpkes?

Op de eerste plaats is de parochiekerk van het Groenewoud toegeweid aan “de Goede Herder” en omdat de toenmalige pastoor van Hees een van de initiatiefnemers van de vastelaovundj-vereneging was, wordt hem als hoogste gezagsvoerder in onze wijk de ere-titel van Opper Herder toebedeeltm hij was herder over zijn Schäöpkes en zo is de naam “de Schäöpkes” ontstaan.

Wijkvastelaovundj vereniging

Anders dan andere optochtverenegingen is V.V. “de Schäöpkes” een echte wijk vastelaovundjvereneging.
Daar worden jaarlijks diverse vastelaovundj activiteiten voor de wijk georganiseerd met als hoogtepunt het Schäöpkesbal met de uitroeping van de neuwe heerser over de wijk Groenewoud, de landheer.
Landheer is een andere naam voor Prins en omdat wij ons op de eerste plaats “Rogstaekers” veule en een Rogstaekersprins als prins voor heel Weert beschouwen, is dat de reden dat we gekozen hebben voor de naam Landheer, ook is de Landheer heerser over veel land waarop de schapen leven.
Ook hebben we geen Vorst maar een Voorzitter.
Als wijk vastelaovundjvereneging vinden we dat we de taak hebben om de mensen vooraf al een beetje op te warmen voor de grote vastelaovundjviering en door onze activiteiten proberen we de verstandshouding in onze wijk te bevorderen.

De beginjaren

Zoals al eerder beschreven is het eerste Schäöpkesbal gehouden op de Biest.
Het jaar daarna gingen we vanwegen de enorme toeloop naar het St. Jozefsgebouw op de Wilhelminasingel, daar ligt nu de Bibliotheek.
In de beginjaren wordt de Landheer bijgestaan door “Houtvesters” en versiert met een “Freule”, die als Adjudant fungeert.
In die tijd waren ook de bekende “Zittingen” met tal van bekende artiesten o.a. Pierre Knoups, Ton Jorna e.d. gehouden. De Hofkapel van de “Zweeloeëre” onder leiding van Cis de Kapper zorgden voor de muziek en het was duidelijk dat Vastelaovundj leefde in zowel het Groenewoud als in heel Weert want iedere keer was de zaal bezet tot de laatste plaats.
Om ook aan de nodige financiën te komen voor de eerste deelname aan de optoch in de stad, werd in 1967 i.s.m de Wieërter Hermeni-jje St. Joeëzef en St. Antoenius een geld inzamelingsactie gehouden in het Groenewoud. Met dit bij elkaar gebrachte geld bouwde ze aan het motto “Heel de wereld viert Vastelaovundj”.

Dat ze toendertijd trots op waren om als actieve vereneging te worden aangemerkt, bleek uit het verzoek om toenmalig Minister van Buitelandse Zaken Mr. Joseph Luns uit te nodigen voor de “Zitting”, maar de Minister moest afzeggen door andere verplichtingen.
In het jaar 1966 en 1967 wordt er rond 11 november “Buutredeners” avonden gehouden in het St. Jozefsgebouw en die werden een geweldig succes.
In de zeventiger jaren moesten ze noodgedwongen, i.v.m. het afbreken van het St. Jozefsgebouw verhuizen naar zaal “Everaers” aan de Roermondseweg. De ruimte was niet al te groot maar door minder grote activiteiten was dit ook niet meer zo nodig.

In het jaar 1973 wordt het 1×11 jarig bestaan gevierd met voor die tijd een grote receptie en als jubileum Landheer is er gekozen voor Cor van de Bosch.
In 1975 wordt er weer verhuist en nu belandt de vereneging in Zaal “Apollo” in de Beekstraat. Maar ze waren door deze, overigens zeer gastvrije, locatie weer verder van de wijk Groenewoud af, maar toch bleven de vaste bezoekers trouw, in grote getalen, de activiteiten bezoeken.
Het Bestuur blijft naarstig op zoek naar een locatie die dicht bij “huis” gelegen is.
Ze vonden de oplossing in 1978 in Cafe Zaal het “Groenewoud” gelegen aan de gens van de wijk op de Graafschap Hornelaan.
In 1981 worden er vriendschapsbanden aangeknoopt met de Belgisch vereneging de “Bocholter Papbugels” en tot op heden worden hun over en weer steeds weer aangehaald onder het genot van een goed glas Belgisch of Limburgs bier.

De tachtiger jaren

Deze jaren blijken in allerlei opzichte roerige jaren te worden.
In 1983 word het Gemeenschapshuis Groenewoud aan de Kesselstraat gerealiseerd en weer kan de verhuiswagen voor komen rijden. Hopelijk voor de laatste keer want on een eige “home”, midden in de wijk, wachtte we al jaren.
1984 zal ingaan als een bijzonder jaar, want in het nieuwe home wordt met Landheer Wim Hendriks aan het roer, onder grote belangstelling het 2×11 jarige bestaansfeest gevierd.
Over belangstelling hadden ze niks te klagen want na enkele uren recepte bleek dat de locatie nu al te klein was.
Voor het eers wordt er in de Parochiekerk een Dialectmis gehouden onder de naam “Boorekeele Mès” en tot op heden is er ieder jaar nog zo een viering, onder leiding van onze “Opper Herder”, maar wel in de kerk van Leuken.
Ook kende de vereneging diverse acties die hard nodig waren om de kas te spekken.
Zo worden er huis aan huis appels verkocht, worden er vlooienmarkten en een voetbaltoernooi georganiseerd en worden er enkele jaren bekende cafe-voetbaltoernooien gehouden.
Elk jaar vanaf 1982 verschijnt er een programmaboeke dat geheel gratis in de wijk wordt bezorgt.
Verschillende personen hebben in de loop der jaren de vereneging als voorzitter geleid maar Dhr. Bert Minkels was toch de persoon, die de vereneging een eigen gezicht gegeven heeft in de ruim 14 jaar van Voorzitterschap.
Onder zijn bezielende leiding werden er verschillende acties voor de Parochiekerk gehouden.
Zo hebben we ons ingezet om geld bijeen te brengen voor de reparatie van het kerkdak, voor de aanschaf van een Lôwklk en worden we actief bij het zilveren bestaansfeest van de parochie in 1987. We waren de initiatiefnemen van de in 1989 en 1990 gehouden kien-avond voor de renovatie van de kerststal.
Medio 1988 braken er voor onze zo goed lopende vereneging zware tijden aan.
Na enkele meningsverschillen trad het bestuur af en haakte er verschillende leden af.
Vlak voor de Vastelaovundj 1989 worden de handen ineengeslagen en in sterk afgeslankte vorm wordt er toch een waardig Vastelaovundjfeest gevierd.

De negentiger jaren

Begin 1990 wordt een nieuw bestuur gekozen en wordt besloten om officieel als vereneging door te gaan. Statuten werden bekrachtigt en we worden ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Ook melden we ons aan bij de BCL, Bond van Carnavalsverenegingen.
Ook op sociaal vlak worden we weer actief, we bedachten een steen actie voor het Credo zaaltje bij de kerk.
In 1990 deden we voor de laatste keer, na 24 jaar, mee aan de Rogstaekersoptocht. Gebrek aan mankrachten en bouwruimte lagen hieraan ten grondslag.
Dat de vereneging trouwe leden waardeerdt bleek in 1991 toen de vereneging twee personen benoemde tot ereleden van de vereneging ten weten Dhr. Cor van de Bosch en Arno Smeets.
Toch kwam er in 1991 een schaduw over de Vastelaovundjviering, de Vastelaovundj wordt afgelast vanwege de Golf oorlog in het midden-oosten.
Door deze aflassing heeft de heersende Landheer Math van Heur wel de primeur om twee keer Landheer te zijn.
Dat de vereneging duidelijk in de lift zit blijkt uit de overweldigende belangstelling bij onze activiteiten.
Al acht jaar organiseren we in samenwerking met Polleke en Wullemke een Blaasspektakel voor Boorhermeniekes en Joekskepelle met deelname uit heel Limburg,
ja zelfs uit Roermond. Hier kunnen we spreken van een geweldig succces.
Succes hadden we ook op de vooravond van Koninginnendag 1994 toe we in de “Poort van Limburg” voor de eerste keer een “Oranjebal” hielde met artiesten als Beppie Kraft, Duo Difference en Joekskepel “Kappes Moos”.
De opbrengsten van deze avond zijn voor de aanschaf van nieuwe steken, die we voor het eerst op ons 33 jaar jubileumsfeest aan het publiek zullen tonen.

Samenwerking

In de loop van de jaren heeft de vereneging een goede band opgebouwt met diverse verenegingen en instanties in de wijk.
Zo organiseren we samen met Stichting Vrije Jeugd en V.V. de Lieëg-gengers jaarlijks op Vastelaovundj-dinsdag de Hos-morgen voor de clienten van het dagverblijf “het Zonnehuis” dat in de wijk is gevestigd en ook de Kinderoptoch van de John F. Kennedy-school wordt ieder jaar opgeluisterd door hier aan mee te doen.
Midden in de 80er jaren worden de Schäöpkes muzikaal begleid door de kepel “eige Wiês”, vanaf 1991 vergezeld enkele jaren Kepel “de Schoeën Ware Blaozers” de vereniging op passende wijzen.
Zeer goede contacten hebben we ook met Stichting Gemeenschapshuis Groenewoud en we zijn dan ook het bestuur zeer erkentelijk voor de in de loop van de jaren ontstane prettige samenwerking.
Bijna zonder uitzondering kijken de Landheren van de Schäöpkes terug op een tijd die ze niet hadden willen missen. Nog graag vertellen ze over hun belevenissen en als we ze moeten geloven was het jaar dat ze Landheer waren, het beste Vastelaovundj jaar tot nu toe.
Misschien ligt daarin de reden voor de oprichting van de Oud Landheren Club in 1992.
Ongetwijfeld zullen ze op de avonden die ze houden nog veel anecdotes, al dan niet op waarheid berustende, verhalen over hun belevenissen verteld worden.

Eind negentiger jaren begin 2000

Er was weer storm op komt, het was een komen en gaan van leden binnen de Schäöpkes.
Daardoor kwam er tweespalt in de vereneging en een helft van de leden gaf er de brui aan.
Goede raad was duur. Na een goed gesprek wordt er een doorstart gemaakt maar het jaar daarna was het weer mis. Zo erg zelfs dat er in het Groenewoud spraken was van geen Vastelaovundj,
De in allerlei bijeen geroepen Oud Landheren Club werden het snel eens, het moest doorgaan. De tijd was te kort om een nieuwe Landheer aan te stellen, daarom wordt er besloten om een Oud Landheren Bal te houden.
Veel positieve reacties van de zusterverenigingen was de aanzet tot het rustig opbouwen van wat nieuws.
Op kermis dinsdag troffen zich toevallig een Oud Landheer en twee fanatieke Vastelaovundj-mensen uut het Groenewoud zich bij Lambèr Wijnen en daar wordt over de Vastelaovundj in het Groenewoud gepraat.
De dag erna wordt direct actie ondernomen en nog een paar andere mensen erbij gehaalt.
Uit alle geledingen van het Groenewoud woren mensen benaderdt om zitting te nemen in de nieuw te vormen stuurgroep, oud Landheren, de Wijkraad en de Buurtverenigingen. Aan de drie nog zittende leden van de Schäöpkes wordt uitgelegd hoe we in de toekomst verder zullen gaan.
Daar wordt een nieuw bestuur en werkgroepen gevormd.
We hadden €0,00 op de bank, twee soorten oud steek voor de Raad van Elf en een paar medailes. Voor de Landheer geen scepter en mantel, die kregen we in bruikleen van Leike Soudant. We hadden wel mensen die verder wouden met de vastelaovundj in het Groenewoud, dat was het voornaamste.
Dat dit goed aansloeg wordt bewaarheid in 2004 toen de Schäöpkes de Kindervastelaovundj overnamen van Stichting Vrije Jeugd die veel vertrouwen hadden in de nieuwe vereniging.
Hierdoor wordt de hele vastelaovundj in een vereneging samengevoegd.
Vanaf dat moment zijn we gaan bouwen aan een gezonde vooruitstrevende vereneging, de dames van de leden van de vereneging werden ook lid omdat die inzetbaar waren op alle fronten, ja zelfs in het bestuur.
Na ons 4×11 jubileum in 2006 zijn we begonnen met DeBuut, een jaarlijks terugkommende avond van Buutredeners. Het eerst jaar gehouden in Gemeenschapshuis Groenewoud voor 350 personen. Dat was zo een daverend succes dat we nu zitten aan twee avonden van totaal 1200 personen in de oude kerk van het Groenewoud.
Dit resulteert in de vereneging die er op dit moment staat.
Een vereneging van 50 personen die wilt proberen de Vastelaovundj in het Groenwoud uit te dragen en te stimuleren, met jullie steun en medewerking zal dat zeker lukken.

Tot slot

Ook hebben we veel te danken aan het groot aantal sponsoren, adverteerders en begunstigers, die het mogelijk maken dat de vereneniging elk jaar weer voor de Groenwoudse mensen een aantrekkelijk programma kunnen presenteren.
We spreken dan ook de wens uit dat de mensen van het Groenewoud, de Schäöpkes zullen steunen door actief deel te nemen aan de vastelaovundj activiteiten, zodat het streven van V.V. De Schäöpkes om de verstandhouding in de wijk te bevorderen, op een gezellige en ongedwongen wijze in de loop van de jaren nog meer gestalte zal krijgen.

Unne gooje Vastelaovundj!